Google analitikleriniň aýdyp biljek gymmatly maglumatlary barmy? - Semalt hünärmeni


Google bilen internet bilen baglanyşykly hemme zada hormat goýmagy dowam etdirsek-de, olar kämil däl. Mysal üçin, Google Analytics SEO hünärmenlerine zerur düşünje bermek üçin döredilmedi.

“Google Analytics” -iň mugt guraldygyny göz öňünde tutup, biziň soraýan zatlarymyzdan has köp zady hödürleýär. GA, Google hünärmenlerine web sahypasynda bolup geçýän işleri yzarlamaga kömek etmek üçin Google tarapyndan hödürlenýän gural.

Google Analytics näçeräk gymmatly?

GA-ny bir sahypa guranymyzdan soň, web sahypasyna näçe girýäniň bardygyny, web sahypasyndaky haýsy sahypalaryň iň köp traffigi we ş.m. ýaly anyk maglumatlary ýygnap başlap bileris. Google Analytics-iň peýdalary bar we SEO hünärmenleri üçin gymmatly baýlykdygyna şek ýok.

Google Analytics-den köp zat öwrenýäris, ýöne käbir ugurlarda ýeterlik däl. Sebäbi Google Analytics bize hemme zady aýtmak üçin döredilmedi.

Google analitikleriniň size aýdyp bilmeýän zady

Sanly marketologlar hökmünde Google Analytics-iň çäklerini bilmek möhümdir. Bize aýtmaýan zadyny bilmek bilen, şol maglumatlary berýän gural tapmak aňsatlaşýar. Google Analytics-iň size aýtmajak käbir zatlary.

Taryhy maglumatlar

Hemme web sahypalary getgo-dan web sahypasynda GA yzarlaýyş koduny gurmaýar. Kämahal, GA gurulmazdan ozal maglumatlar gerek. Tor ýaly; suwa taşlamazdan ozal diňe geçen balyklaryň sanyny çaklap bilersiňiz.

Şonuň üçin müşderilere web sahypasynyň başyndan GA gurmagy maslahat berýäris. GA köp sebäplere görä ileri tutulýan ugur hasaplanmalydyr.

Maglumatlaryň ýitmeginiň başga bir sebäbi, GA sahypaňyzdaky ulanyjylaryň hereketlerini awtomatiki yzarlamaýar. Muny etmek tabşyrylmadyk bolsa, diňe näçe gezek basanyňy, nireden we haýsy sahypalara seredendigini görkezer.

GA4 käbir hadysalary awtomatiki bellik edýär (wakalar ulanyjy tarapyndan edilen hereketler), ýöne SEO peýdasy üçin käbir möhüm maglumatlary hem ýok edýär. Bu kemçiligi öwüp biljek başga-da ajaýyp analitik gurallar bar.

Nusga almak

Nusga almak, ýitirip bilýän sahypaňyzyň traffigi barada başga bir maglumat. Maglumatlaryň nusgasy, tendensiýany ýa-da nagşy çalt kesgitlemek üçin has uly böleginiň kiçi böleginiň seljerilendigini aňladýar.

Ine bir mysal

Çagalaryňyzyň 5000 lego böleklerini ýere taşlandygyny göz öňüne getiriň. Gyzyklanýarsyňyz we näçe sary lego bölekleriniň bardygyny bilip başlaýarsyňyz. Indi her bölegi tertiplemek we sanamak üçin köp wagt sarp edip bilersiňiz.

Ora-da tötänleýin bölüm saýlap, bary-ýogy 500 bölek sanap bilersiňiz. Hasaplamagy tamamlasaňyz we 500 bölekde 200 sany sary legosyň bardygyna göz ýetirseňiz, indi maglumat toplumy bar. Şeýle hem, 1000 sary legonyň zyňylandygyny çaklamak ýerliklidir.

Nusga almak size elmydama takyk san bermezligi mümkin, ýöne ýakynlaşýar we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Işewürlikde, lego mysalymyzdaky ýaly zatlaryň deň paýlanmazlygynyň mümkindigini ýadyňyzdan çykarmaň, käwagt bolsa hasaplamalaryňyz öçüp biler.

Munuň beýle däldigine göz ýetirmek üçin ilkinji edýän zadymyz, maglumatlaryň alynýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamakdyr. Mugt GA hasaby ulanýan bolsaňyz, maglumat nusgasy belli bir maglumat çäginde 500,000 sessiýa bolýar.

Nusga almagyň güýjüniň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin hasabatyň ýokarsyndaky bellikleri bolan sary galkan gözläň. Şeýle hem okalýan habary taparsyňyz: Bu hasabat sapaklaryň N% -ine esaslanýar. Maglumatlaryňyzyň nusga alynmagynyň öňüni almak üçin GA4-i täzelemeli. Google Analytics 4 hem mugt we çägi ýok. Şeýle-de bolsa, girýänleriňiziň şahsy durmuşyny goramak üçin çäkler ulanylar.

Maglumat hasabatynda ulanyjylaryň jynsyny, ýaşyny we gyzyklanmalaryny öz içine alýan bolsa, GA bir çäk ulanyp biler we ulanyjylaryny goramak üçin käbir maglumatlary gizläp biler.

Atylylyk kartasy

Bu, GA-nyň ýerdäki derňewinde ýetmezçilik edýän bir ugur. Atylylyk kartasy, bahalary görkezmek üçin açyk reňkleri ulanýan maglumatlary görmek usulydyr. Gyzyl, bu ýagdaýda has uly gymmatlyklary, Gök bolsa has kiçi bahalary aňladýar.

Müşderileriň web sahypasy bilen gatnaşygyny görmegiň çalt we aňsat usuly. Näme ýygy-ýygydan basýandyklaryny görkezýär.

Web sahypasynyň ýylylyk kartalarynyň üç görnüşi bar:
  • Ulanyjylaryň nirede basýandygyny we basmaýandygyny görkezýän kartalara basyň
  • Ulanyjylaryň ähli ulanyjylaryň göterimi boýunça näderejede aşak aýlanýandygyny görkezmek üçin kartalary aýlaň
  • Ulanyjylaryň kursorynyň ýerleşýän ýerini görkezmek üçin kartalary aýlaň
Sanly marketologlar hökmünde ulanyjylaryň web sahypasyndaky özüni alyp barşyna düşünmek üçin ýylylyk kartasyny ulanýarys. Tomaşaçylar we olaryň web sahypasy bilen nähili gatnaşygy barada mümkin boldugyça köp düşünmelidiris we bu düşünjeler munuň üçin zerurdyr. Sahypanyň ýerleşişini optimizirlemek, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak ýa-da sahypanyň öwrüliş tizligini ýokarlandyrmak soralsa, ulanyjylaryň sahypada bolanda nädip we näme edýändiklerini görmeli.

“Google Analytics” -iň ýylylyk kartasyna meňzeş bir zady bar bolsa-da, tölegli hyzmatlaryň ähli jaňlarynda gysga bolýar. Aslynda, Google Analytics-de tapýan ýylylyk kartasynyň aýratynlygyny üpjün edýän hrom aýratynlygy bolan Page Analytics.

Google Analytics-de hakyky wagtda ýylylyk kartaňyzy görmek üçin ädimler
  • Ilki bilen etmeli işiňiz, giňeltme gurallar panelinde Google tarapyndan Page Analytics-i göçürip almak.
  • GA hasabyňyza giriň we açan GA hasabyňyz bilen baglanyşykly web sahypasyny açyň.
  • Sahypa analitikasyny açyň.

Sosial mediýa gözegçiligi

Sosial mediýa gözegçiligi, sosial media platformalarynda peýda bolan işiňiz bilen baglanyşykly maglumatlary yzarlamakdyr. Bu ýerde marka bellikleri, degişli hastaglar, paýlaşylan ýazgylar we makalalar we ş.m. ýaly zatlary gözleýäris.

GA web sahypasyndaky hereketleri we özüni alyp barşyny yzarlap biler. Şolaryň biri, ulanyjylaryň sosial mediýa ugrukdyryşdan web sahypaňyza giren ýerlerini yzarlamagy öz içine alýar. Haýsy sahypalara girendiklerini we haýsydyr bir hadysany döredendiklerini görkezýär. Bu, sosial media platformalarynda ulanyjy işjeňligi hakda size habar bermez.

API-lerdäki ýoluňyzy bilýän bolsaňyz, sosial paýlaşma analitikasyny we düşünjelerini üpjün edýän birnäçe gural bar.

Gurşunyň hili

SEO hünärmenleriniň köpüsi gurşunyň hilini yzarlamak üçin iň kyn ulanyjylaryň biri diýip ylalaşarlar. Munuň sebäbi köplenç awtonom ýagdaýda bolýar. Mazmun görnüşini tabşyrmak we satuw jaňlary ýaly zatlar, marketing tagallalaryňyzyň näderejede netijelidigini kesgitlemek üçin zerurdyr.

Satuw jaňlary ýaly oflayn täsirleşmeler üçin iň gowy zat, müşderä doly düşünmek üçin şol jaňlara gözegçilik etmekdir.

Şeýle hem, “Google Tag Manager” -iň ulanylmagy, gurşun tabşyrmakda has köp bal toplap biljekdigiňize göz ýetirdik. Bir gün, kiçi telekeçiler üçin has elýeterli boljak onlaýn we awtonom gurşun hilini birleşdirip bileris. Bu, şeýle hem, marketing hünärleri üçin maglumatlary berýär.

Netije

Google Analytics marketologlar üçin ajaýyp gural. Bize gelýänleriň sahypa bilen nähili täsirleşýändigine düşünmäge kömek edýän köp sanly degişli maglumatlary berýär. Mugt gural hökmünde köp zadyň gowydygyna ynanýarsyňyz.

Bir sahypa näçe adamyň girýändigini, şol sahypa bilen nähili täsirleşýändigini we şol maglumatlar bilen nähili täsirleşýändigini görüp bileris, üstünlikli marketing kampaniýalaryny taýýarlap bileris.

Käbir üýtgetmeler we üýtgeşmeler bilen, Google Analytics-i uly marketing kampaniýalaryny güýçlendirip biljek has ygtybarly gurala öwrüp bileris.

Google Analytics-e düşünýän hünärmenleri almagyňyzy maslahat berýäris. Ora-da edip bilersiňiz şu gün biziň bilen habarlaşyň.

SEO bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Beýleki makalalarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.

mass gmail